Wyślij do nas zapytanie na contact@gamfi.com

Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Gamfi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowej Platformy Gamfi

Użytkownik Internetowej Platformy Gamfi od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Gamfi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

ART. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora.
 2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Użytkownik Systemu zobowiązany jest zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu. Każdy Użytkownik Systemu może wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych treść niniejszego Regulaminu.

ART. 2. DEFINICJE

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – część Systemu służąca do obsługi Konta, dostępna dla Użytkownika Systemu po zalogowaniu.
 2. Administrator Systemu – osoba wyznaczona przez Klienta do zarządzania Systemem.
 3. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Konto – wyodrębniony obszar w Systemie służący do realizacji Usług, do którego ma dostęp jeden Użytkownik Systemu – posiadacz Konta.
 5. Operator – podmiot świadczący Usługi, Gamfi Spółka z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351370, kapitał zakładowy w wysokości 107 300 zł (słownie: sto siedem tysięcy złotych, trzysta złoty), REGON 142281049, NIP 5342441276  adres poczty elektronicznej: info@gamfi.com
 6. Strony – Operator i Użytkownik Systemu.
 7. System – udostępniony przez Operatora dla Użytkowników Systemu, system teleinformatyczny (Internetowa Platforma Gamfi), w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, służący do świadczenia Usług.
 8. Klient – podmiot, z którym Operator zawarł umowę na dostarczanie i utrzymanie Internetowej Platformy Gamfi.
 9. Użytkownik Systemu – użytkownicy Klienta lub administratorzy Klienta
 10. Usługi – wszelkie świadczenia, związane z funkcjonowaniem Internetowej Platformy Gamfi, świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika Systemu.

ART. 3. WARUNKI I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Operator świadczy Usługi na rzecz Użytkownika Systemu na podstawie umowy zawartej przez Operatora z Klientem oraz na podstawie Regulaminu.
 2. Usługi świadczone w ramach Systemu dla Użytkownika Systemu są nieodpłatne.
 3. Użytkownik Systemu otrzymuje pełny dostęp do Systemu poprzez udostępnienie mu odpowiedniej Aplikacji przez Operatora.
 4. Do korzystania z Usługi konieczne jest posiadanie Konta.
 5. Konto zakładane jest przez Administratora Systemu. Nazwa Użytkownika Systemu (tzw. login) i hasło dostępu do Aplikacji tworzone są automatycznie indywidualnie dla każdego Użytkownika Systemu w momencie założenia Konta przez Administratora Systemu lub użytkownika samodzielnie
 6. Dostęp do informacji zgromadzonych na Koncie Użytkownik Systemu uzyskuje po zalogowaniu się do Aplikacji. Do zalogowania konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Praca z Aplikacją odbywa się w bezpiecznym połączeniu https.
 7. Po zalogowaniu się do Systemu i aktywacji Konta przez Operatora, Użytkownik Systemu otrzymuje możliwość korzystania z Konta. Po aktywacji Konta Użytkownik Systemu może zmienić hasło dostępu do Konta.
 8. Warunkiem koniecznym korzystania z Konta jest zapoznanie się z treścią i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Aplikacji wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Operator ma możliwość poznać tylko hasła dostępu Użytkownika Systemu wygenerowane automatycznie przez Administratora Systemu. W przypadku zmiany hasła dostępu przez Użytkownika Systemu Operator nie ma możliwości do zapoznania się z jego treścią.
 10. Aby zakończyć pracę z Aplikacją, Użytkownik Systemu zobowiązany jest wylogować się.
 1. Niedozwolone jest:
 1. korzystanie z Aplikacji/Systemu w sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
 2. publikowanie treści bezprawnych lub naruszających dobra osób trzecich w Aplikacji/Systemie;
 3. podawanie się za innego Użytkownika Systemu;
 4. podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę osób trzecich i/lub Operatora oraz mających na celu utrudnienie lub zakłócenie normalnego funkcjonowania Aplikacji/Systemu.

ART. 4. ROZLICZENIA USŁUG

Usługi świadczone w ramach Systemu dla Użytkowników Systemu są nieodpłatne, a cennik usług zawarty jest w Załączniku nr 1.

ART. 5. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika Systemu graficzną przeglądarką internetową i dostępem do Internetu.
 2. System jest wykonany przy użyciu technologii, które pozwalają na korzystanie z niego za pomocą powszechnie używanych typów komputerów osobistych, systemów operacyjnych oraz typów połączeń internetowych. Operator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych elementów umożliwi korzystanie z Systemu. Operator zastrzega jednocześnie nieograniczoną w czasie możliwość dokonywania zmian konstrukcyjnych, danych technicznych wynikających z modernizacji i postępu technicznego i dostarczanie takich Usług nie stoi w sprzeczności z istotnym interesem Użytkownika Systemu.
 3. Dostęp do Systemu Użytkownik Systemu uzyskuje po zalogowaniu się do Systemu z użyciem Aplikacji. Do zalogowania konieczne jest podanie przez Użytkownika loginu i hasła dostępu. Użytkownik Systemu jest odpowiedzialny za ochronę loginu i haseł dostępu oraz zobowiązany jest okresowo je zmieniać w celu ochrony dostępu do Systemu.
 4. W związku z świadczeniem Usług w niektórych przypadkach w systemie teleinformatycznym Operatora zapisane mogą zostać pliki cookies.

ART. 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA

 1. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia należytego świadczenia Usług.
 2. W związku z tym, że System podlega rozwojowi i udoskonalaniu Operator ma prawo bez wcześniejszego poinformowania udostępnić Użytkownikowi Systemu nowszą wersję Aplikacji.
 3. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych. Wszelkie informacje przechowywane na Koncie chronione są przy użyciu nowoczesnych technologii, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.
 4. Operator jest uprawniony do przerw w świadczeniu Usług, jeżeli spowodowane są one:
 1. koniecznością modyfikacji lub naprawy Aplikacji/Systemu,
 2. czynnikami niezależnymi od Operatora (np. działaniami lub zaniechaniem działań osób trzecich, działaniem siły wyższej).
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności:
 1. za treści zapisane przez Użytkownika Systemu w Aplikacji;
 2. szkody powstałe w związku z zamieszczeniem przez Użytkownika Systemu bezprawnych lub nieprawdziwych informacji w Aplikacji;
 3. za nienależyte świadczenie Usług spowodowane działaniem lub zaniechaniem działań osób trzecich działających na zlecenie Szkoły, a w szczególności dostawców energii elektrycznej, operatorów telekomunikacyjnych, operatorów e-mail, operatorów łączy telekomunikacyjnych;
 4. za szkody wynikłe z działania wirusów komputerowych;
 5. za szkody następcze i pośrednie, za utratę spodziewanych korzyści oraz za szkody wynikające z utraty danych z winy użytkownika.
 1. Ponadto Operator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje i działania Użytkownika Systemu ani za skutki tych decyzji i działań, ani też za szkody spowodowane działaniem Użytkownika Systemu.
 2. Odpowiedzialność Operatora jest ograniczona do szkody rzeczywistej poniesionej przez Użytkownika Systemu na skutek czynności podjętych przez Operatora i nie obejmuje utraconych korzyści.
 3. Użytkownik Systemu zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Użytkownik Systemu ponosi całkowitą odpowiedzialność za poufność jego hasła dostępu do Aplikacji/Systemu.
 5. Użytkownik Systemu potwierdza, że jest świadom ograniczeń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji podczas korzystania z Usług, a w szczególności jest świadom:
 1. konieczności traktowania Systemu, tak jak większości stron zamieszczonych w Internecie jako podatnych na działania osób trzecich zmierzających do pozbawienia tych stron mechanizmów bezpieczeństwa i ochrony informacji;
 2. możliwości wadliwego działania mechanizmów bezpieczeństwa i ochrony informacji dostępnych w Systemie w wyniku błędów oprogramowania niestworzonych bezpośrednio przez Operatora, np.: system operacyjny, serwer www, serwer bazy danych, framework programistyczny itp.
 1. Ze względów bezpieczeństwa i ochrony informacji zawartych w Systemie, Operator ma prawo zablokować lub czasowo ograniczyć zakres świadczonych Usług.
 2. Operator dołoży wszelkich starań, aby nie dopuszczać do wymienionych sytuacji w pkt 10, a w przypadku ich nastąpienia Operator zobowiązuje się do niezwłocznego przywrócenia stabilnego i bezpiecznego działania Systemu.

ART. 7. REKLAMACJE

  1. Użytkownik Systemu jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących świadczonych Usług.
  2. Reklamacja powinna zostać doręczona do Operatora na adres poczty elektronicznej support@gamfi.com lub przesłana listem poleconym na adres siedziby Operatora. Reklamacja powinna określać adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację. Reklamacja, nie zawierająca danych, o których mowa powyżej nie będzie rozpatrywana przez Operatora.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania do Operatora.
  4. Operator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
  5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Operatora udzieli Użytkownikowi Systemu odpowiedzi w sprawie reklamacji.

ART. 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (dalej „Ustawa”) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (dalej „Rozporządzenie”) jest Klient.
 2. Operator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika Systemu przekazane mu przez Klienta zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.

ART. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
 2. Operator uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w całości lub w części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownik Systemu odbywać się będzie poprzez umieszczenie go na stronie internetowej https://www.Gamfi.com.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.

Regulamin opublikowany w dniu 15 lutego 2018 r.

Wykorzystujemy pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony oraz personalizowania wyświetlanych teści. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, po prostu zamknij to okienko. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close